REGULAMIN PROJEKTU

„Nowoczesny nauczyciel matematyki.

Wzmocnienie kompetencji nauczycieli matematyki z województwa łódzkiego”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin precyzuje postanowienia dotyczące uczestnictwa w Projekcie pt. „Nowoczesny nauczyciel matematyki. Wzmocnienie kompetencji nauczycieli matematyki z województwa łódzkiego”, realizowanym przez Uniwersytet Łódzki – Wydział Matematyki i Informatyki na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.04.00-10-057/13-00, w tym:

a)     Formy wsparcia w Projekcie.

b)     Procedurę rekrutacji Uczestników Projektu.

c)     Prawa i obowiązki Uczestników Projektu.

d)     Postanowienia końcowe.

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu gospodarki.

3. Celem głównym Projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli matematyki uczących na II, III, IV etapie edukacyjnym na terenie województwa łódzkiego (co najmniej 40% z terenów wiejskich) w zakresie metodyki rozwiązywania zadań i stosowania technik ICT w procesie nauczania.

4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2012 r. do 31.12.2014 r.

5. Biuro Projektu mieści się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Banacha 22, 90-238 Łódź, pok. C 119, telefon: 42/635-59-99, e-mail: justynamazurkiewicz@uni.lodz.pl.

§ 2

Formy wsparcia w Projekcie

1. W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 144 nauczycieli matematyki uczących w szkołach (II, III, i IV etap edukacyjny) na terenie województwa łódzkiego (co najmniej 40% z terenów wiejskich) lub mieszkających na terenie woj. łódzkiego.

2. Udział w Projekcie jest dobrowolny, a udzielane wsparcie bezpłatne.

3. Projekt przewiduje 3 edycje szkoleń w następujących terminach:

a)    Luty – Kwiecień 2014 r.

b)    Kwiecień – Czerwiec 2014 r.

c)    Wrzesień – Listopad 2014 r.

3. W ramach Projektu (jednego szkolenia) założono takie formy wsparcia jak:

a)     Psychologiczno-pedagogiczne aspekty nauczania matematyki na odpowiednim etapie edukacyjnym w wymiarze: 8h (6h stacjonarnych oraz 2h na odległość).

b)     Narzędzia informatyczne do tworzenia własnych materiałów dydaktycznych z matematyki: podstawy LaTeX-a, Moodla i innych technik ICT w wymiarze 14 h (8h stacjonarnych oraz 6h na odległość).

c)     Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych na odpowiednim etapie edukacyjnym
i wykorzystanie ICT na lekcjach matematyki w wymiarze 40h (30h stacjonarnych oraz 10h na odległość).

d)     Doradztwo zawodowe dla nauczycielek matematyki w wymiarze 4h stacjonarnych warsztatów.

4. Zajęcia na odległość będą się odbywały za pomocą platformy Moodle.

5. W ramach Projektu zaplanowano zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników dojeżdżających spoza Łodzi (pociąg/autobus) na podstawie biletów dostarczonych do Biura Projektu.

6. W ramach udzielonego wsparcia Realizator Projektu zobowiązuje się dodatkowo do:

a)     Zapewnienia każdemu Uczestnikowi podręczników i/lub pomocy dydaktycznych w ramach zajęć.

b)     Umożliwienia Uczestnikowi kontaktu z wykładowcami za pośrednictwem platformy Moodle, strony internetowej Projektu oraz poczty e-mail.

c)     Informowania Uczestników Projektu poprzez stronę internetową oraz pocztę elektroniczną
o wszelkich zmianach dotyczących organizacji i realizacji działań projektowych.

d)     Zapewnienia wykwalifikowanych wykładowców do przeprowadzenia zajęć oraz specjalistów w zakresie doradztwa zawodowego.

e)     Zapewnienia zaplecza lokalowego i sprzętu w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zajęć oraz doradztwa.

f)     Wystawienia Uczestnikowi, który ukończył przewidzianą dla siebie w § 2 pkt. 4 formę wsparcia, stosownego zaświadczenia o ukończeniu udziału w Projekcie.

g)     Zapewnienia posiłku w formie obiadu oraz kawy/herbaty w przerwach między zajęciami.

§ 3

Procedura rekrutacji Uczestników Projektu

1. Rekrutacja Uczestników do Projektu prowadzona jest etapowo w ramach każdej z 3 edycji Projektu, w okresie styczeń 2014 r. – wrzesień 2014 r., zgodnie z polityką równych szans.

2. Zgłoszenia do Projektu przyjmowane są na specjalnych formularzach zgłoszeniowych. Zgłoszeń można dokonywać poprzez:

a)    Rejestrację na stronie www (formularz zgłoszeniowy on-line dostępny na stronie internetowej www.nnm.math.uni.lodz.pl).

b)    Przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail – justynamazurkiewicz@uni.lodz.pl (wersja elektroniczna do pobrania dostępna na stronie internetowej Projektu w formacie PDF).

c)    Przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres pocztowy – Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, ul. Banacha 22, 90-238 Łódź, z adnotacją Projekt Nowoczesny Nauczyciel Matematyki.

d)    Osobiście w Biurze Projektu.

3. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

          Etap 1 –   wypełnienie przez Kandydata formularza zgłoszeniowego,

          Etap 2 –   weryfikacja na podstawie formularza zgłoszeniowego kwalifikowalności Kandydata do Projektu (weryfikacja kryteriów formalnych określonych w Regulaminie  § 2. pkt.1),

         Etap 3 –   przesłanie przez Kandydata do Projektu zaświadczenia o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela matematyki,

         Etap 4 –   informacja zwrotna Komisji Rekrutacyjnej o wyniku rekrutacji Kandydata do Projektu.

4. Podczas rekrutacji Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę w szczególności stopień awansu zawodowego Kandydata, płeć, miejsce pracy (miasto/wieś) oraz zgodność zatrudnienia (II, III lub IV etap edukacyjny) z rodzajem szkolenia, na który Kandydat aplikuje

5. W przypadku dużego zainteresowania udziałem w Projekcie, Komisja Rekrutacyjna weźmie dodatkowo pod uwagę wskaźnik EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) dla danej szkoły Kandydata (dot. szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).

6. Po rekrutacji do każdej edycji Projektu zostaną utworzone 3 listy rezerwowe (po jednej na każdy poziom edukacyjny).

7. Informacja o zakończeniu rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej www.nnm.math.uni.lodz.pl.

8. O zakwalifikowaniu się do Projektu Kandydaci będą informowani mailowo lub telefonicznie. W ciągu 7 dni od potwierdzenia mailem otrzymania informacji Kandydat zostanie zaproszony do podpisania umowy oraz złożenia stosownych oświadczeń i dokumentów.

9. Zakwalifikowani do Projektu Kandydaci podczas podpisywania umowy zobowiązani są do przedstawienia Realizatorowi Projektu następujących dokumentów:

a)    Dowód osobisty.

b)    Dokument potwierdzający zamieszkanie na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

c)    Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na stanowisku nauczyciela matematyki na odpowiednim poziomie edukacyjnym, do jakiego został zakwalifikowany w wyniku rekrutacji.

10 W przypadku niedopełnienia formalności związanych z podpisaniem umowy w wyznaczonym terminie, Kandydat zostanie skreślony z listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, a na jego miejsce przyjęta zostanie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

11. Kandydat staje się Uczestnikiem Projektu z dniem podpisania umowy i deklaracji uczestnictwa
w Projekcie.

§ 4

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu

1. Uczestnik Projektu jest uprawniony do bezpłatnego udziału w Projekcie oraz otrzymania wsparcia w zakresie opisanym w § 2 niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnik Projektu w ramach oferowanego/wybranego wsparcia w Projekcie zobowiązany jest do:

a)    Obecności na minimum 80% zajęć z psychologiczno-pedagogicznych aspektów nauczania matematyki oraz aktywności na platformie Moodle.

b)    Obecności na minimum 80% zajęć z narzędzi informatycznych do tworzenia własnych materiałów dydaktycznych z matematyki: podstawy LaTeX-a, Moodla i innych technik ICT oraz aktywności na platformie Moodle.

c)    Obecności na minimum 80% zajęć z metodyki rozwiązywania zadań matematycznych na odpowiednim etapie edukacyjnym i wykorzystanie ICT na lekcjach matematyki oraz aktywności na platformie Moodle.

d)    Obecności na minimum 80% warsztatów z doradztwa zawodowego dla nauczycielek.

e)    Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach oraz potwierdzania swojej obecności na każdych zajęciach własnoręcznym podpisem.

f)     Nadrobienia zaległości związanych z nieobecnością na zajęciach.

g)    Przystąpienia do testów wiedzy na początku i na końcu szkolenia.

h)    Wypełniania dokumentów niezbędnych do ewaluacji, monitorowania i prawidłowej realizacji Projektu tj. ankiety, formularze, etc..

i)      Niezwłocznego informowania Realizatora Projektu o zmianie danych osobowych.

j)    Niezwłocznego poinformowania Biura Projektu w przypadku braku możliwości stawienia się na zajęciach w zaplanowanym terminie szkolenia.

k)    Systematycznego sprawdzania informacji zamieszczonych na stronie internetowej Projektu oraz w elektronicznej skrzynce pocztowej (e-mail) w trakcie trwania edycji Uczestnika Projektu.

l)    Poszanowania mienia Realizatora Projektu.

m)    Przestrzegania ogólnie przyjętych zasad i norm współżycia społecznego, kulturalnego zachowania się na terenie Uniwersytetu Łódzkiego oraz przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.

3. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie z powodów losowych, po złożeniu pisemnego oświadczenia z wyjaśnieniem okoliczności rezygnacji.

4. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie lub skreślenia z listy Uczestników Projektu (z przyczyn występujących po stronie Uczestnika) Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Realizatora Projektu adekwatnych do zakresu otrzymanego wsparcia tj.:

a)    Zwrotu otrzymanych materiałów (książki, poradniki, materiały multimedialne etc.). W przypadku zgubienia, zniszczenia lub zużycia materiałów Uczestnik Projektu jest zobowiązany do zakupu nowych materiałów (w aktualnie obowiązującej cenie rynkowej) lub pozycji równoważnych i ich zwrotu Realizatorowi Projektu.

5. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników Projektu w przypadku:

a)    Przekroczenia limitu nieobecności max. 20% ogólnej liczby zajęć.

b)    Naruszenia ogólnie przyjętych zasad i norm współżycia społecznego, kulturalnego zachowania się na terenie Uniwersytetu Łódzkiego oraz nie przestrzegania zasad BHP i PPOŻ.

c)    Naruszenia Regulaminu Projektu w innym, niż wskazanym powyżej punkcie

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2013 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.

2. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej nnm.math.uni.lodz.pl.

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do:

a)    Decydowania w sprawach nieobjętych regulaminem oraz w sytuacjach spornych.

a)    Wprowadzenia zmian w Regulaminie Projektu w przypadku zmiany wytycznych, warunków realizacji Projektu, dokumentów programowych, każdorazowo informując o tym Uczestników Projektu za pośrednictwem strony internetowej http://nnm.math.uni.lodz.pl i poczty e-mail.

4. Realizator Projektu:

a)    Nie ponosi odpowiedzialności za szkody i uszczerbki na zdrowiu Uczestnika, który powinien posiadać ubezpieczenie indywidualne.

b)    Nie zwraca kosztów opieki nad osobą zależną, tj.: osobą chorą, niepełnosprawną, starszą oraz dzieckiem pozostającym pod opieką Uczestnika Projektu.

5. W przypadku ewentualnych sporów, będą one rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku takiego rozwiązania, będą poddawane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Realizatora Projektu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.